ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αρ 1/12-7-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης   
 
 
Αριθμ. Απόφασης 1                                             Περίληψη
                                                      Κατάθεση Εισήγησης στο Δημ. Συμβούλιο
                                                      με προτεινόμενες δράσεις για την ανάπτυξη
                                                      του Τουρισμού και της προβολής του Δήμου
                                                      Ξάνθης
 
Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα σήμερα 12 Ιουλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, 
 Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ιωάννη Τσεγγελίδη.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα(9) μέλη δηλαδή:
            
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Τσεγγελίδης Ιωάννης (Πρόεδρος)
 2. Δρεμσίδης   Ιωάννης                                                               Κανένας
 3. Φανουράκης Εμμανουήλ
 4. Καραγγιανίδου-Πατσατζή Σοφία
 5. Παναγιωτίδης Γρηγόριος
 6. Βασιλούδης Ηλίας
 7. Δερμετζόπουλος Αλέξανδρος
 8. Μιχαηλίδης Ηλίας
 9. Στάντσιου Ευτέρπη                                                               
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το θέμα της ανάπτυξης του τουρισμού και της προβολής του Δήμου Ξάνθης με μια σειρά ρυθμίσεων που πρέπει άμεσα να ληφθούν, ζήτησε από τα μέλη να τοποθετηθούν και να αποφασίσουν σχετικά.
                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη το άρθρο 70
Του Ν. 3852/2010 και την υπ αρ. 205/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατάθεση εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία θα προτείνονται οι παρακάτω
δράσεις για άμεση υλοποίηση προκειμένου να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο μας καθώς και η προβολή του τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και εκτός συνόρων:   Συγκεκριμένα προτείνεται:
 1. Τοποθέτηση πινακίδων :α) κατεύθυνσης (από και προς Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρούπολης, ,Πόλη της Ξάνθης και άξονες κυκλοφορίας)
β) κατεύθυνσης σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος.
γ) πληροφοριών για χώρους στάθμευσης κ.λ.π.
δ) αντικατάσταση όσων λείπουν με ονομασίες οδών.
 1. Έκδοση διαφημιστικού υλικού (έντυπα, c.d. και κατάθεση ολοκληρωμένης μελέτης επ αυτού).
 2. Συντήρηση υπαρχόντων μονοπατιών ορεινής περιοχής.
 3. Λειτουργία Μουσειακών χώρων με επιμήκυνση ωραρίου και προσθήκη επιπλέον ημερών
 4. Συνεργασία και συντονισμός των Τμημάτων Πρασίνου και Καθαριότητας για την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα του Δήμου και στους τομείς αυτούς. (ιδιαίτερο βάρος στις εισόδους της Πόλης)
 5. Η αξιοποίηση των μικρών συρμών.
 
Τέλος κρίνεται σκόπιμο να δημιουργηθεί στο Δήμο Ξάνθης Γραφείο σχετικό με θέματα Τουρισμού  
…………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
 
                         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
 
     Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
Ιωάννης Τσεγγελίδης)                                              (Ακολουθούν υπογραφές)
   (Υπογραφή)                       Ακριβές απόσπασμα
                                              Ξάνθη 14-7-2011
                                            Με εντολή Προέδρου
                                      Η Γραμματέας της Επιτροπής
 
 
 
                                              Ευγενία Τζατζίδου

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
22
23
25
26
28
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.