ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                              Ξάνθη 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               Αριθ.Πρωτ:   49815          

Δ/νση Δ/κων & Οικον.Υπηρεσιών

Τμήμα Οικον.Υπηρεσιών

Γραφείο Εσόδων

Πληροφορίες: Μ.Παπαδόπουλος

Τηλ: 2541025555

                                                                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

                Γνωστοποιείται στο κοινό του Δήμου Ξάνθης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011 και την αριθ. 460/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, γίνονται ρυθμίσεις χρεών προς τους Δήμους για πάσης φύσεως οφειλές εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών, ως εξής:

 

1. « α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το 30% του συνόλου αυτών,

 

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του Ν.3801/09 και έχει καταβληθεί το 30% της ρυθμισθείσας οφειλής,

 

γ)πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του Ν,3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

 

2.     Οι οφειλές της παραγράφου 1 ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

       Α) εφάπαξ με καταβολή της κύριας οφειλής, του 15% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του 15% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

       Β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του 30% των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το 15% ή το 30% , αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής.

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά εντός τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή, ο αριθμός των δόσεων, ανάλογα με το ύψος των οφειλών και με ανώτατο όριο τις 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

3.   Η υπαγωγή στην ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς τον δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου για το ποσό της οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη μέρα καθενός εκ των επομένων μηνών. Η μη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

4. Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

α) οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ή προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών,

β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος,

γ) οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 προθεσμία υποβολής της αίτησης.

5. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου, για πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.

6. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν.1882/90 , όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το 50% της αρχικής οφειλής.»

     Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στην ρύθμιση είναι από 1/9/2011 έως 30/11/2011, ο ανώτατος αριθμός δόσεων είναι 20 ισόποσες μηνιαίες με κατώτερο ποσό δόσης τα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

 

Γι’ αυτό καλούνται:

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες- καταστηματάρχες, που έχουν οφειλές, να προσέλθουν στο Γραφείο εσόδων του Δήμου Ξάνθης, μέχρι 30-11-2011, για να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις ρυθμίσεως των οφειλών τους.

Επισημαίνουμε ότι όποιος δεν υποβάλει αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα υπαχθεί στην ρύθμιση.

 

 

                                                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ                  


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.