Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ξάνθης

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 - ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021 ως Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021. 

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου. 

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. 

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι: https://forms.gle/gwBom1qeAUtbPKHo6

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.

Για να πετύχει το σκοπό του το ανωτέρω Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), είναι απαραίτητο να υπάρξει σχετική διαβούλευση μεταξύ εμπλεκομένων φορέων αλλά και των κατοίκων-χρηστών του Δήμου μας.

Η διαβούλευση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται στις δεκαπέντε(15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης, ήτοι έως 25 Ιουνίου 2024.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την εκπόνηση ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας που θα είναι άρτιο και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Ξάνθης.