Από 01/11/2021 έως 30/11/2022

Αποφάσεις Δημάρχου: 6Λ66ΩΚ8-ΜΘΣ, Ψ4ΣΘΩΚ8-ΧΚΣ, 9ΩΗΡΩΚ8-ΨΛ5, ΨΙ0ΡΩΚ8-5ΚΘ, 69ΕΣΩΚ8-ΦΝΜ και ΨΚΘΩΩΚ8-Υ9Δ

Φανουράκης Εμμανουήλ (Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Αστικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης ΚΕΠ των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και  την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
 • Να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

Α2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

Ζερενίδης Iωάννης (Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων)

αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών και του Τμήματος Μελετών Έργων Κτιριακών, Ενεργειακών και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Δόμησης και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

Β2. Εξουσιοδοτεί  τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις  και  έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ (Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής, του Γραφείου Δημόσιας Υγείας, του Γραφείου Απασχόλησης και του Γραφείου Ισότητας Φύλων των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τα Κιμμέρια και το Εύμοιρο, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από το Γραφείο Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολιτών με έδρα τα Κιμμέρια και το Γραφείο Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολιτών με έδρα το Εύμοιρο.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

Α2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

Μπεκήρ Ογλού Σουά (Αθλητισμού)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

Β2. Εξουσιοδοτεί  τον Αντιδήμαρχο  Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις  και  έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

Χασάν Ογλού Φερτούν (Περιβάλλοντος από 14-07-2022 έως και τις 30-11-2022)

1. Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

2. Εξουσιοδοτεί  τον Αντιδήμαρχο Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις  και  έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Αμβροσιάδης Παναγιώτης (Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του Γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού και του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Αμβροσιάδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

Ιγιαννίδης Στέφανος (από 10/08/2022 έως 09/08/2023)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του Γραφείου Κοιμητηρίων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

- Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.
- Επίσης, εξουσιοδοτεί τον άμισθο Αντιδήμαρχο Ιγιαννίδη Στέφανο του Φιλίππου, να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τις αρμοδιότητές του στο Γραφείο Κοιμητηρίων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, και τις αρμοδιότητές του στο Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης.

 

Ελευθεριάδης Απόστολος (Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από το Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα την Σταυρούπολη.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.
Α2. Εξουσιοδοτεί τον άμισθο Αντιδήμαρχο Απόστολο Ελευθεριάδη του Γεωργίου, να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις και έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 

- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:
• Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.
• Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη.
• Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν.
• Αντιδημάρχου Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεΐν.

• Αντιδημάρχου Αμβροσιάδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή
• Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αμβροσιάδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου.
• Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη του Γεωργίου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου.
• Αντιδημάρχου Ιγιαννίδη Στέφανου του Φιλίππου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης του Γεωργίου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης του Ιωάννη, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης του Κωνσταντίνου.

Η τέλεση των πολιτικών γάμων, ανατίθεται εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

 


Από 01/10/2020 έως 31/10/2021

Αποφάσεις Δημάρχου (σύνδεσμος) και ΩΜΧ8ΩΚ8-ΞΘ0

Φανουράκης Εμμανουήλ (Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, του τμήματος διοικητικών υπηρεσιών, του τμήματος αστικής κατάστασης και της διεύθυνσης ΚΕΠ των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και  την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου
 • Να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Ζερενίδης Iωάννης (Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων)

αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών και του Τμήματος Μελετών Έργων Κτιριακών, Ενεργειακών και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Δόμησης και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ (Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, του γραφείου δημόσιας υγείας, του γραφείου απασχόλησης και του γραφείου ισότητας φύλων των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τα Κιμμέρια και το Εύμοιρο, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών των κοινοτήτων Κιμμερίων και Ευμοίρου, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Μπεκήρ Ογλού Σουά (Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του τμήματος αθλητισμού και νέας γενιάς, του γραφείου τουρισμού, πολιτισμού και του γραφείου παιδείας και δια βίου μάθησης των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Μπαντάκ Σιαμπάν (Περιβάλλοντος)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της διεύθυνσης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Ιγιαννίδης Στέφανος

Αρμοδιότητες (απόφαση ορισμού):

 • Να προΐσταται του Γραφείου Κοιμητηρίων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών και του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των υπηρεσιών αυτών.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

- Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.
- Επίσης, εξουσιοδοτεί τον άμισθο Αντιδήμαρχο Ιγιαννίδη Στέφανο του Φιλίππου, να υπογράφει όλες τις αποφάσεις, άδειες, πράξεις και έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τις αρμοδιότητές του στο Γραφείο Κοιμητηρίων του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, και τις αρμοδιότητές του στο Τμήμα Συντηρήσεων Υποδομών και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης.

 

Ελευθεριάδης Απόστολος (Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης)

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές,  τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από το Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

 

 

- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:
• Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης
• Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης
• Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά
• Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
• Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης
• Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν
-  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης.
- Η τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο ανατίθεται σε όλους τους Αντιδημάρχους.

 


Από 01/09/2019 έως 30/09/2020

Φανουράκης Εμμανουήλ (Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)

Αποφάσεις Δημάρχου 1339/2019 και 1357/2019

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών, του τμήματος διοικητικών υπηρεσιών, του τμήματος αστικής κατάστασης, του γραφείου κοιμητηρίων και της διεύθυνσης ΚΕΠ των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και  την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό και τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές όλου του προσωπικού του Δήμου συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου
 • Να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Ζερενίδης Iωάννης (Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων)

Απόφαση Δημάρχου 1339/2019

αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, της διεύθυνσης δόμησης  και του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων  των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ (Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης)

Απόφαση Δημάρχου 1340/2019

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής, του γραφείου δημόσιας υγείας, του γραφείου απασχόλησης και του γραφείου ισότητας φύλων των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τα Κιμμέρια και το Εύμοιρο, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών των κοινοτήτων Κιμμερίων και Ευμοίρου, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Μπεκήρ Ογλού Σουά (Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας)

Απόφαση Δημάρχου 1340/2019

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται του τμήματος αθλητισμού και νέας γενιάς, του γραφείου τουρισμού, πολιτισμού και του γραφείου παιδείας και δια βίου μάθησης των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Μπαντάκ Σιαμπάν (Περιβάλλοντος)

Απόφαση Δημάρχου 1341/2019

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται της διεύθυνσης περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται  με εξαίρεση τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά στις παραπάνω κεντρικές υπηρεσίες.

 

Ελευθεριάδης Απόστολος (Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης)

Απόφαση Δημάρχου 1341/2019 και 1359/2019

Αρμοδιότητες:

 • Να προΐσταται των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη, με εξαίρεση την έκδοση των πράξεων που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές,  τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
 • Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από το Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη.
 • Να εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
 • Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.
 • Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες που προΐσταται.

 

- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του:
• Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης
• Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης
• Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά
• Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
• Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης
• Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν
-  Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης.
- Η τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο ανατίθεται σε όλους τους Αντιδημάρχους.
Απόφαση Δημάρχου 1338/2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων

 


Από 09/07/2018 έως 31/08/2019

 

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης

Απόφαση Δημάρχου 380/2017 (ανέλαβε καθήκοντα από 01/03/2017)

Αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:

 1. Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.
 8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.
 9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .
 12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.
 13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. καθ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
 2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.
 3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία και ασφάλιση όλου του προσωπικού του Δήμου
 4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης υποχρεώσεων σε βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου
 5. Την ευθύνη και την εποπτεία επί θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και προμηθειών.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος  θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

 

Ηλιάδης Θωμάς

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης υποδομών και επίλυσης θεμάτων Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης

Απόφαση Δημάρχου 437/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 5. Την εποπτεία, την ευθύνη, και τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών, των χώρων πρασίνου  και των κοινοχρήστων χώρων.
 6. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 7. Την ευθύνη καταγραφής, παρακολούθησης, επίλυσης των πάσης φύσεως προβλημάτων των οικισμών του Δήμου, μέσα από τη συνεργασία και τη συνδρομή των καθ΄ ύλην αρμόδιων Αντιδημαρχιών, Δ/νσεων, Υπηρεσιών του Δήμου και των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα  από τον

Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Παρτσαλίδου Δέσποινα του Θεόφιλου

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Ισότητας φύλων, Τουρισμού, Πολιτισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Απόφαση Δημάρχου 1075/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και την χορήγηση αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής ανάπτυξης και του Γραφείου εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Η ανωτέρω οριζόμενη Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012 .

 

Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Υγείας

Απόφαση Δημάρχου 462/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται , διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας. 
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
 5. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη του Κέντρου Κοινότητας «ΚΕΠ Αλληλεγγύης».

      Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο, για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται, από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Λομβαρδέας Μιχαήλ του Οδυσσέα

Αντιδήμαρχος Δόμησης και εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων

Απόφαση Δημάρχου 461/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δόμησης Ξάνθης και ειδικότερα το τμήμα έκδοσης αδειών, το τμήμα ελέγχου κατασκευών και το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης.
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ξάνθης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος αναπληρώνει στα καθήκοντά του, τον Αντιδήμαρχο που έχει ορισθεί αναπληρωτής του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Απόφαση Δημάρχου 460/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται, διευθύνει το γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ανακύκλωσης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης της και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο, για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Από 14/03/2018 έως 08/07/2018

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης

Απόφαση Δημάρχου 380/2017 (ανέλαβε καθήκοντα από 01/03/2017)

Αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:

 1. Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.
 8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.
 9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .
 12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.
 13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. καθ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
 2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.
 3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία και ασφάλιση όλου του προσωπικού του Δήμου
 4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης υποχρεώσεων σε βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου
 5. Την ευθύνη και την εποπτεία επί θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και προμηθειών.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος  θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

 

Ηλιάδης Θωμάς

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης υποδομών και επίλυσης θεμάτων Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης

Απόφαση Δημάρχου 437/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 5. Την εποπτεία, την ευθύνη, και τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών, των χώρων πρασίνου  και των κοινοχρήστων χώρων.
 6. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 7. Την ευθύνη καταγραφής, παρακολούθησης, επίλυσης των πάσης φύσεως προβλημάτων των οικισμών του Δήμου, μέσα από τη συνεργασία και τη συνδρομή των καθ΄ ύλην αρμόδιων Αντιδημαρχιών, Δ/νσεων, Υπηρεσιών του Δήμου και των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα  από τον

Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Γκιρτζίκη Αλεξία

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Ισότητας φύλων, Τουρισμού, Πολιτισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Απόφαση Δημάρχου 438/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής ανάπτυξης και του Γραφείου εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από την

Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Η ανωτέρω οριζόμενη Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Ιγιαννίδης Στέφανος του Φιλίππου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Υγείας

Απόφαση Δημάρχου 462/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται , διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας. 
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
 5. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη του Κέντρου Κοινότητας «ΚΕΠ Αλληλεγγύης».

      Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο, για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται, από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Λομβαρδέας Μιχαήλ του Οδυσσέα

Αντιδήμαρχος Δόμησης και εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων

Απόφαση Δημάρχου 461/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δόμησης Ξάνθης και ειδικότερα το τμήμα έκδοσης αδειών, το τμήμα ελέγχου κατασκευών και το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης.
 5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ξάνθης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος αναπληρώνει στα καθήκοντά του, τον Αντιδήμαρχο που έχει ορισθεί αναπληρωτής του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Χασάν Ογλού Φερτούν του Μουμίν

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Απόφαση Δημάρχου 460/2018

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται, διευθύνει το γραφείο αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ανακύκλωσης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης της και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο, για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες, Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 


Από 08/03/2017 έως 13/03/2018

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον αρμόδιος για την Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης

Απόφαση Δημάρχου 380/2017 (ανέλαβε καθήκοντα από 01/03/2017)

Αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:

1. Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.

2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.

5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.

6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.

7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.

8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.

9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.

10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .

12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.

13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. καθ ύλην αρμοδιότητες:

1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία και ασφάλιση όλου του προσωπικού του Δήμου

4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης υποχρεώσεων σε βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου

5. Την ευθύνη και την εποπτεία επί θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και προμηθειών.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος  θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

 

Ηλιάδης Θωμάς

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Συντήρησης υποδομών και επίλυσης θεμάτων Οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης

Απόφαση Δημάρχου 437/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 5. Την εποπτεία, την ευθύνη, και τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών, των χώρων πρασίνου  και των κοινοχρήστων χώρων.
 6. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 7. Την ευθύνη καταγραφής, παρακολούθησης, επίλυσης των πάσης φύσεως προβλημάτων των οικισμών του Δήμου, μέσα από τη συνεργασία και τη συνδρομή των καθ΄ ύλην αρμόδιων Αντιδημαρχιών, Δ/νσεων, Υπηρεσιών του Δήμου και των Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα  από τον

Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Γκιρτζίκη Αλεξία

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Ισότητας φύλων, Τουρισμού, Πολιτισμού, Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Απόφαση Δημάρχου 438/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής ανάπτυξης και του Γραφείου εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από την

Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Η ανωτέρω οριζόμενη Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Γιαννώτα Θεοδώρα

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Υγείας

Απόφαση Δημάρχου 439/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται , διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
 5. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.
 6. Την εποπτεία και ευθύνη του Κέντρου Κοινότητας «ΚΕΠ Αλληλεγγύης».

       Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.        

Η ανωτέρω οριζόμενη αντιδήμαρχος αναπληρώνει στα καθήκοντά του, τον αντιδήμαρχο που έχει ορισθεί αναπληρωτής του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Η ανωτέρω οριζόμενη Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται, από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Κίρατζη Ερκάν

Αντιδήμαρχος Δόμησης και εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων

Απόφαση Δημάρχου 440/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δόμησης Ξάνθης και ειδικότερα το τμήμα έκδοσης αδειών, το τμήμα ελέγχου κατασκευών και το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών.
 2. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
 3. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Απόφαση Δημάρχου 441/2017

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται, διευθύνει του γραφείου αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των Υπηρεσιών  καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 2. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ανακύκλωσης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης της και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται.
 3. Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 4. Την τέλεση των πολιτών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξάνθης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012.

 


Από 01/06/2016 έως 07/03/2017

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αποφάση Δημάρχου 895/2016

Αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον αρμόδιο  για  τη  Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης:

1. Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.

2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.

5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας.

6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.

7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.

8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.

9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.

10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .

12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.

13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. καθ ύλην αρμοδιότητες:

1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Δήμαρχο  όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία και ασφάλιση όλου του προσωπικού του Δήμου

4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης δαπάνης υποχρεώσεων σε βάρος  των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου

5. Την ευθύνη και την εποπτεία επί θεμάτων Δημοτικής περιουσίας και προμηθειών.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος  θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Απόφαση Δημάρχου 893/2016

Αρμοδιότητες:

1) Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής ανάπτυξης και του Γραφείου εξοικονόμησης Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

2) Την εποπτεία και την ευθύνη των δασών , δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου

3) Προΐσταται, διευθύνει και έχει την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου.
4)Tην εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

Ο ανωτέρω οριζόμενος αντιδήμαρχος αναπληρώνει τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης στις κατά τόπον αρμοδιότητές του.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Απόφαση Δημάρχου 894/2016

Αρμοδιότητες:

1.  Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2.  Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.

3.  Την εποπτεία και την ευθύνη του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.

5.  Την εποπτεία και την ευθύνη τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα  από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ

Απόφαση Δημάρχου 897/2016

Αρμοδιότητες:

Να προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των υπηρεσιών καθαριότητας και αδέσποτων ζώων και ειδικότερα έχει :

1. Την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

2. Την εποπτεία, την ευθύνη και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Απόφαση Δημάρχου 896/2016

Αρμοδιότητες:

Α. Προΐσταται και διευθύνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας , Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού καθώς και του γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα:

1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

2. Την  εποπτεία  και   την   ευθύνη   του   τμήματος  Κοινωνικής  Πρόνοιας  και Κοινωνικής Πολιτικής.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.

4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας.

5. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.

6. Την τέλεση των πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.

7. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.

8. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης. Β.   Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δόμησης  Ξάνθης και ειδικότερα:

1. Το τμήμα έκδοσης αδειών

2. Το τμήμα ελέγχου κατασκευών

3. Το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος αντιδήμαρχος αναπληρώνει τον αντιδήμαρχο που έχει ορισθεί αναπληρωτής του Δημάρχου,  στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, μόνον στις καθ’ ύλην αρμοδιότητές του.

O Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται, από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ

Απόφαση Δημάρχου 2158/2015

Αρμοδιότητες:

1. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.

2. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.

3. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης

4. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 


Από 27/10/2015 έως 31/05/2016

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Παπασταματίου Γεώργιος †

Απόφαση Δημάρχου 2156/2015

Αρμοδιότητες:

 1. Την αναπλήρωση του Δημάρχου κατά το χρόνο απουσίας του.
 2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών,  Οικονομικών Υπηρεσιών .
 3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία  όλου του προσωπικού του Δήμου.
 4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής

            των δαπανών , οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να       

            υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του

            προϋπολογισμού του Δήμου .

 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη επί  θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών .

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς του.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή  από τον  Αντιδήμαρχο  που ορίζει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.    

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Παπαδόπουλος Κυριάκος

Απόφαση Δημάρχου 2155/2015

Αρμοδιότητες:

Α. κατά τόπον στα όρια της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης :

 1.  Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
 4. Την εποπτεία και  την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη της  κοινωνικής πολιτικής και προστασίας .
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη  διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.
 7.  Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.
 8.  Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης. 
 9.  Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
 10.  Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 11.  Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .
 12.  Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.
 13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β.  καθ ύλην  :

     1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Αντιδήμαρχο που ορίσθηκε ως αναπληρωτής  Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει.

     2. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του  Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής.

     3. Tην εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργησίμων εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου.

     Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους  αρμόδιους εντεταλμένους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικούς Συμβούλους.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος  θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Ηλιάδης Θωμάς

Απόφαση Δημάρχου 2159/2015

Αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη  του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής ενότητας Ξάνθης.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

    Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Μπόζ Ραμαδάν

Απόφαση Δημάρχου 2161/2015

Αρμοδιότητες:

Α.   Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου.

Β.   Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των υπηρεσιών

       καθαριότητας και αδέσποτων ζώων και ειδικότερα έχει :

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 2. Την εποπτεία, την ευθύνη και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

    Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Λομβαρδέας Μιχαήλ

Απόφαση Δημάρχου 2157/2015

Αρμοδιότητες:

Α.  Προΐσταται και διευθύνει  τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας ,

      Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού  καθώς και του γραφείου Τουρισμού του

      Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας.
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.
 7. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.

Β. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της  Διεύθυνσης Δόμησης  Ξάνθης και ειδικότερα:

            1. Το τμήμα έκδοσης αδειών

            2. Το τμήμα ελέγχου κατασκευών

            3. Το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών   .

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

O Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται, από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 .

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Κίρατζη Ερκάν

Απόφαση Δημάρχου 2158/2015

Αρμοδιότητες:

 1. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
 2. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.
 3. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης
 4. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.

            Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 ε και 3 στ του Ν. 4051/2012 . Από 08/09/2014 έως 26/10/2015

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Παπασταματίου Γεώργιος †

Απόφαση Δημάρχου 1651/2014

Αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση του Δημάρχου κατά το χρόνο απουσίας του.
2. Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών .
3. Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού του Δήμου.
4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη επί θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών.
8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών υπαίθριας διαφήμισης με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
Να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή από τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα Παρτσαλίδου Δέσποινα

Απόφαση Δημάρχου 1649/2014

Αρμοδιότητες :

Προΐσταται και διευθύνει τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας , Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού και τις υπηρεσίες Δια βίου Μάθησης- Απασχόλησης του Δήμου καθώς και του γραφείου Τουρισμού του Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
2. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλων.
7. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.
Αναπληρώνει, στα καθήκοντά του και τον Αντιδήμαρχο που ορίσθηκε ως αναπληρωτής του Δημάρχου όταν απουσιάζει.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.
Η Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Τσέπελης Εμμανουήλ

Απόφαση Δημάρχου 1655/2014

Αρμοδιότητες :

1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών .
2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσύμασνσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη για το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη του Τμήματος Πρασίνου.
7. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος.
8. Την εποπτεία και την ευθύνη τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.
9. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
10. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής ενότητας Ξάνθης.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, και τον υπεύθυνο για τη διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου για θέματα άμεσης επέμβασης και επίλυσης ζητημάτων καθημερινότητας.
Ο αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Αγκόρτσας Απόστολος

Απόφαση Δημάρχου 1656/2014

Αρμοδιότητες:

1. Έχει την εποπτεία, την ευθύνη και προΐσταται και διευθύνει την υπηρεσία Δόμησης .
2. Έχει την εποπτεία, την ευθύνη και προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης .
3. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών το τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
4. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Χασάν Ογλού Φερτούν

Απόφαση Δημάρχου 1657/2014

Αρμοδιότητες:

Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες :
1. Καθαριότητας, 2) Εξοικονόμησης Ενέργειας , 3) Αγροτικής Ανάπτυξης , 4) Αδέσποτων Ζώων, και ειδικότερα:
2. Την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και τεχνολογίας.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη, τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κος Παπαδόπουλος Κυριάκος

Απόφαση Δημάρχου 1601/2014

Αρμοδιότητες (στα όρια της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης):

1. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής και προστασίας .
6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.
7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων.
8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.
9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .
12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.
13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
14. Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα καθ’ ύλιν ή κατά τόπον που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο δήμαρχος.
Ο αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.