Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 93/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την Έγκριση Ισολογισμού απογραφής έναρξης 1-1-2014
Ημ/νια: 21/12/2016 08:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 67Ω7ΩΚ8-49Ψ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης