Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 17/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφιση Ισολογισμού 2016
Ημ/νια: 10/07/2017 10:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΧΓΩΚ8-Λ3Ι

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης