Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 11/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» περί ψήφιση Ισολογισμού 2017
Ημ/νια: 25/06/2018 10:58:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨ17ΩΚ8-ΧΤΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση Ισολογισμού - απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης