Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΔΞ 87/2008 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημ/νια: 23/05/2019 12:01:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΣ8ΩΚ8-ΝΒΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών