Θέμα: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 74/2018 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟ 55
Ημ/νια: 30/11/2018 15:47:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΛΔ2ΩΚ8-8ΨΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών