Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ.5 του Αρθ-23 του Ν-4067/12
Ημ/νια: 30/11/2018 12:00:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓ1ΤΩΚ8-0ΨΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών