Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ.5 του Αρθ-23 του Ν-4067/12. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.
Ημ/νια: 29/11/2018 15:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΣΨ5ΩΚ8-ΘΘΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών