Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
Ημ/νια: 09/11/2018 09:38:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΘΣΩΚ8-94Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών