Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Ημ/νια: 07/11/2018 11:00:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΡΖΣΩΚ8-Ο94

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών