Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών & επισκευή επιχρισμάτων & επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
Ημ/νια: 12/10/2018 11:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΛΒΩΚ8-4ΝΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Έκδοσης Αδειών 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη