Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2020 - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ364
Ημ/νια: 21/05/2020 08:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨ1ΙΩΚ8-2ΦΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών