Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ603
Ημ/νια: 05/11/2019 13:12:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Μ3ΘΩΚ8-4ΥΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών