Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ69
Ημ/νια: 14/01/2019 14:08:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΚ8ΚΩΚ8-ΩΛΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών