Θέμα: Πρόσληψη Προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας
Ημ/νια: 26/06/2020 13:25:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΦΣΚΩΚ8-ΗΞΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών