Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό 1881/34233/12-12-2019 Απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης με θέμα: «Διορισμός Μόνιμης Υπαλλήλου στο Δήμο Ξάνθης
Ημ/νια: 28/04/2020 14:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨ7ΩΚ8-ΜΓΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών