Θέμα: "Αναστολή Απασχόλησης Προσληφθέντων Ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Ο.Α.Ε.Δ. Νο. 3/2019, λόγω προσωρινής απαγόρευσης για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας".
Ημ/νια: 30/03/2020 15:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕΩΔΩΚ8-ΜΔ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών