Θέμα: Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Ημ/νια: 03/03/2020 14:14:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΝΤΡΩΚ8-3ΟΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών