Θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 08/11/2019 08:38:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 690ΧΩΚ8-ΟΙ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών