Θέμα: Ορισμός και ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι)
Ημ/νια: 25/10/2019 15:06:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΘΟ6ΩΚ8-ΞΔΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών