Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης του άρθρου 38 του ν. 4497/2017
Ημ/νια: 25/10/2019 14:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΖ0ΩΚ8-ΨΣ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών