Θέμα: Τοποθέτηση Προσληφθέντων Ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα της Δημόσιας Πρόσκλησης Ο.Α.Ε.Δ. Νο. 3/2019
Ημ/νια: 01/07/2019 15:03:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60Ψ9ΩΚ8-ΜΩ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών