Θέμα: Λήξη Απασχόλησης Ωφελούμενης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.
Ημ/νια: 10/04/2019 15:50:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΧΘΦΩΚ8-ΨΒ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών