Θέμα: Λήξη Απασχόλησης Ωφελούμενης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.
Ημ/νια: 04/12/2018 14:00:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΛΩΚ8-Η55

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών