Θέμα: Λήξη Απασχόλησης Ωφελούμενου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.
Ημ/νια: 27/11/2018 14:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΙ0ΩΚ8-5ΕΓ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών