Θέμα: Ορισμός Ομάδας Εργασίας για τον Έλεγχο του Προσωρινού Κτηματολογικού πίνακα και του Αντίστοιχου Κτηματολογικού Διαγράμματος του Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 15/11/2018 16:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΖΤ9ΩΚ8-ΡΩ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών