Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια Κέντρα (που προβλέπεται από Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη)
Ημ/νια: 22/10/2019 09:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΘ1ΩΚ8-Δ31

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης