Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (τσίρκο) επί της οδού τέρμα Δημοκρίτου
Ημ/νια: 05/06/2019 08:48:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΩ0ΩΚ8-Υ7Η

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτ. Κοινότητας Ξάνθης