Θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων»
Ημ/νια: 11/06/2020 13:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΖΛΩΚ8-Ι6Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής