Θέμα: Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης»
Ημ/νια: 07/04/2020 09:32:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ1Χ4ΩΚ8-ΣΨΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής