Θέμα: Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών Ν.4412/2016
Ημ/νια: 20/02/2020 09:27:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΥ4ΩΚ8-ΦΔ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής