Θέμα: Έγκριση της με αριθμ.40/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019
Ημ/νια: 10/12/2019 11:00:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨΤΠΩΚ8-1ΟΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής