Θέμα: Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτός έδρας μετακίνησης στις Βρυξέλλες, ενός αιρετού, τριών υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης και ενός τρίτου
Ημ/νια: 07/11/2019 11:16:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΞΩΚ8-ΓΙΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής