Θέμα: Έγκριση του από 31-10-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων»
Ημ/νια: 07/11/2019 10:21:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΒΝΩΚ8-865

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής