Θέμα: Έγκριση του από 23-10-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «προμήθεια εσωτερικών πολυεστερικών ανοιγόμενων δοχείων για ημιυπόγειους κάδους απορριμμάτων»
Ημ/νια: 07/11/2019 10:23:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΩΖΩΚ8-8ΝΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής