Θέμα: Έγκριση του από 08/01/2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 21/01/2019 11:39:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 60Υ6ΩΚ8-7ΙΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής