Θέμα: Έγκριση του από 22-11-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια χρωμάτων»
Ημ/νια: 07/12/2018 08:47:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕ9ΩΚ8-ΠΘΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής