Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων
Ημ/νια: 26/11/2018 10:37:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΕ7ΥΩΚ8-4ΕΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής