Θέμα: Έγκριση του από 16-7-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: « «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384»
Ημ/νια: 06/09/2018 09:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΞΕΩΚ8-64Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη