Θέμα: Έγκριση του από 22-8-2018 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού με πλήρες σετ παρελκομένων»
Ημ/νια: 05/09/2018 12:11:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣ0ΟΩΚ8-Ψ2Α

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη