Θέμα: Έγκριση του από 21 Ιουνίου 2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά των συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού με πλήρες σετ παρελκομένων»
Ημ/νια: 09/08/2018 08:40:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞΖΩΚ8-ΘΝΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη