Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, που αφορούν το έτος 2018, σύμφωνα με το Ν.4412/2016
Ημ/νια: 22/01/2018 13:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓΓΥΩΚ8-ΘΚΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη