Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 37/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά «Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων»
Ημ/νια: 17/10/2017 12:13:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ949ΩΚ8-ΓΗΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη