Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, και ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
Ημ/νια: 08/09/2017 09:00:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΝΜ7ΩΚ8-7ΨΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη