Θέμα: Έγκριση του με αριθμ.πρωτ.31305/21-7-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου υπηρεσίας «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης έτους 2017
Ημ/νια: 01/08/2017 12:52:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓ8ΥΩΚ8-ΑΗΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη