Θέμα: Ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης για τις "Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης"
Ημ/νια: 21/03/2019 09:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω1Φ5ΩΚ8-ΒΨ3

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών