Θέμα: Αποσφράγιση του ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος στο κτίριο επί της οδού ΟΜΗΡΟΥ αρ. 47 στην Ξάνθη , με αριθμό φακέλου Φ18.94.»
Ημ/νια: 12/02/2019 11:31:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨΒ9ΩΚ8-Μ0Ο

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών